Zdalne nauczanie

PROJEKT EFS

Przydatne linki
BIP
bip
Translate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Rekrutacja do Gimnazjum nr 4 na rok szkolny 2015/2016

Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA przez rodziców (opiekunów).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci po złożeniu WNIOSKU przez rodziców (opiekunów). W ich przypadku przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem KRYTERIÓW przyjęcia do Gimnazjum nr 4.  

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum nr 4 w Mielcu

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 4 w Mielcu, zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

 

II. Organy Samorządu

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a. Przewodniczący Rady  Samorządu Szkolnego – zwany dalej „Przewodniczącym”,

b. Prezydium Rady Samorządu Szkolnego – zwane dalej Prezydium,

c. Rada Samorządu Szkolnego – zwana dalej „Radą”,

d. Samorządy Klasowe.

 

2. Rada składa się z:

a. Prezydium w skład którego wchodzi:

- przewodniczący

- zastępca

b. Przewodniczących Samorządów Klasowych

III. Zasady wyborów organów Samorządu

 

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory do Samorządów Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.

2. Wybory do Prezydium  przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez opiekuna SU.

3. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

5. Zgłaszanie kandydatów.

a. Do Prezydium może kandydować  uczeń z klasy II lub III zgłoszony przez klasę (nie dotyczy uczniów klas I) ,każde zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie. Klasa może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.

b. Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.

8. Członkami Prezydium zostaje dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

a. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Prezydium SU,

b. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza,

g. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

 

IV. Kompetencje Organów Samorządu

1. Przewodniczący Rady  Samorządu Uczniowskiego :

a. reprezentuje Samorząd,

b. kieruje pracą Rady,

c. przewodniczy obradom Rady,

d. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

e. organizuje współpracę Rady z Radami Klasowymi.

 

2. Rada Samorządu  Szkolnego:

a. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu,

b. opracowuje program prac Samorządu,

c. kieruje bieżącą pracą Samorządu,

d. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

e. informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

f. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,

g. prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Rad Klasowych,

h. organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,

i. współpracuje z przewodniczącymi klas,

j. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu spośród kandydatów wskazanych przez   Dyrektora Szkoły.

k. proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu,

l. powołuje Komisje Wyborcze,

3. Dyrektor zapewnia organom Samorządu warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

V. Kadencja władz

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum nr 4 w Mielcu.  W momencie odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz. Może w nich pozostać jako członek honorowy, gdy zostanie takim tytułem wyróżniony za swoją pracę na rzecz SU

3. Wybory prezydium odbywają się we wrześniu każdego roku.

4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę SU zgodnie z regulaminem.  

VI. Komisje i sekcje

1. Do realizacji swych zadań Rada powołuje sekcje.

2. Przewodniczący sekcji Rady są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.

3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę w głosowaniu jawnym.

4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).

5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

a. nazwę sekcji,

b. okres jej istnienia,

c. skład osobowy.

6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

VII. Opiekun Samorządu

1. Opiekuna Samorządu, zwanego dalej „Opiekunem”, wybiera Rada w głosowaniu       tajnym.

2. Rolą Opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizowaniu jego zadań.

3. Kadencja opiekuna/ opiekunów  trwa 1 rok, chyba że zaistnieje konieczność wydłużenia kadencji

VIII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu

1. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych klasach przy frekwencji powyżej 50%.

a. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Samorządów Klasowych.

b. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Rada .

c. Uchwały w sprawie Regulaminu podejmowane są zwykłą większością głosów.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

2. Posiedzenia Rady Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

3. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły

powrót

 
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer
po Gimnazjum nr 4
w Mielcu

 (kliknij)

Kontakt

Gimnazjum nr 4
w Mielcu

ul. Łąkowa 6,
39-303 Mielec
tel (0-17) 788 19 00
gim4@miasto.mielec.pl
gim4@ptc.pl
Szukaj w serwisie...

spum2012

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Kalendarium
Dzisiaj jest: Niedziela
10 Grudnia 2023
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Imieniny obchodzą
Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria,
Radzisława

Do końca roku zostało 22 dni.
Zodiak: Strzelec
Wschód słońca: 07:27
Zachód słońca: 15:26
Odwiedzin
Dziśiaj3
Wczoraj3
W tym tygodniu41
W tym miesiącu49
Wszystkie236349
Cytaty
Świat jest jeno szkołą szukania: nie o to chodzi, kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogą.
stat4u