Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu: „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość”